digidtyle

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با کارت امتیازی متوازن

پایان-نامه-ارزیابی-عملکرد-معاونت-شهرسازی-و-معماری-شهرداری-تهران-با-کارت-امتیازی-متوازن

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکیده

همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ارزیابی عملکرد، سنجش میزان موفقیت و آسیب شناسی هر یک از اجزا و کل مدیریت سازمان در تحقق اهداف برنامه ای است. در شهرداری تهران بطور نسبی برنامه اجرایی و ساز و کارهای علمی ارزیابی که بتواند ملاک طبقه بندی مدیریت ها، توزیع منابع، اعمال تنبیه و پاداش، بهبود و به هنگام سازی روش ها و ساختارها باشد وجود ندارد. از طرفی حوزه شهرسازی یکی از حوزه های استراتژیک شهرداری می باشد و این قبیل حوزه ها اهمیت قابل توجهی در تحقق اهداف شهرداری دارند. لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دو منطقه ی 7 و 10 با استفاده از کارت امتیازی کانجی پرداخته شده است. هدف تعیین وضعیت عملکرد معاونت در چهار بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان و ارزش ذینفعان بود.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارشناسان معاونت شهرسازی و شهروندان منطقه 7و 10 می باشند. تعداد نمونه شهروندان 200 نفر و تعداد نمونه کارشناسان 90 نفر مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها مشخص گردید عملکرد معاونت از دید شهروندان در دو بعد تعالی فرآیند و ارزش ذینفعان نامطلوب و در دو بعد یادگیری سازمانی و رضایت ذینفعان مطلوب است، ولی از نظر کارشناسان، عملکرد معاونت در هر چهار بعد مطلوب می باشد. در هر دو منطقه کارشناسان وضعیت سه بعد یادگیری سازمانی، تعالی فرآیندها و رضایت ذینفعان را بهتر از شهروندان دانسته اند، ولی در مورد بعد ارزش ذینفعان نظرات دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.

 

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی کانجی، یادگیری سازمانی، تعالی فرآیند، رضایت ذینفعان، ارزش ذینفعان، تهران، شهرداری، شهرسازی

 

عنوان                                                          صفحه

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

1-1-بیان مسئله 3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع 5

3-1- اهداف تحقیق 8

4-1- پرسش های تحقیق 8

5-1- نوع و روش تحقیق 9

6-1- روش گردآوری اطلاعات 9

7-1- قلمرو تحقیق 9

8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 9

9-1-مراحل انجام تحقیق 11

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین 10

مقدمه 11

1-2- ارزیابی عملکرد 12

1-1-2-تعریف ارزیابی عملکرد 12

2-1-2- فلسفه ی امروزین ارزیابی عملکرد 13

3-1-2- چرا بایستی عملکرد را بسنجیم؟ 13

4-1-2- عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان 14

5-1-2-اهداف ارزیابی عملکرد سازمان 14

6-1-2- اهداف سیستم های ارزیابی عملکرد در شهرداری ها 15

7-1-2-فرآیند ارزیابی عملکرد 15

8-1-2- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد 16

9-1-2- دیدگاه های ارزیابی عملکرد 16

2-2- مدل های ارزیابی عملکرد 18

1-2-2-مدل جایزه ی دمینگ 18

1-1-2-2-معیارهای اصلی مدل دمینگ 18

2-2-2-مدل بنیاد کیفیت اروپا 19

3-2-2- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج 21

4-2-2-مدل کارت امتیازی متوازن 22

1-4-2-2-ویژگیهای کارت امتیازی متوازن 23

2-4-2-2-مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن 24

3-4-2-2-منظرهای کارت امتیازی متوازن 24

4-4-2-2-شاخص های کارت امتیازی متوازن 26

5-4-2-2-مدل کارت امتیازی در بخش عمومی و غیرانتفاعی 28

5-2-2- مدل تعالی کسب و کار کانجی 28

6-2-2- دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق 32

3-2- پیشینه تحقیق و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری 34

1-3-2-پیشینه داخلی تحقیق 34

1-1-3-2- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران 34

2-1-3-2- طراحی نظام ارزیابی عملکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 34

3-1-3-2- طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران 35

4-1-3-2- ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 36

5-1-3-2-ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی کسب و کار کانجی 36

6-1-3-2- ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان با استفاده از کارت امتیازی متوازن 36

2-3-2- پیشینه خارجی تحقیق 36

1-2-3-2- شاخص های شهری برای مدیریت شهرها 36

2-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری پرتوریا 38

3-2-3-2- نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت 42

3-3-2-جمع بندی مطالعه ی تطبیقی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها 47

4-2-معرفی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 48

1-4-2- ماموریت معاونت شهرسازی و معماری 48

2-4-2-هدف معاونت شهرسازی و معماری 49

3-4-2- اهم وظایف معاونت شهرسازی و معماری 50

5-2- نظام موجود ارزیابی عملکرد معاونت ها و مناطق 53

6-2- طرح جامع شهر تهران 54

7-2- برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران 55

8-2- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران 57

9-2- تعریف معیار و شاخص 59

1-9-2-تعریف معیار 59

2-9-2- تعاریف و ویژگی هاي شاخص 59

10-2-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق 60

خلاصه 64

فصل سوم : روش شناسي تحقیق 67

مقدمه 68

1-3-روش تحقيق 68

2-3-جامعه آماري 69

3-3-نمونه آماری 69

4-3-روش نمونه گیری 70

5-3-ابزار جمع آوري اطلاعات 71

6-3-مقیاس اندازه گیری 71

7-3-روايي و پايايي ابزار 72

8-3-معرفی دو منطقه ی 7 و 10 شهرداری تهران 73

1-8-3-معرفی منطقه 7 شهرداری تهران 73

2-8-3-معرفی منطقه 10 شهرداری تهران 74

10-3-روش هاي آماري مورد استفاده 75

11-3-ارتباط سوالات پرسشنامه با  سوالات تحقیق و شاخص ها 76

خلاصه 79

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها 81

مقدمه 82

1-4-آمار توصیفی 83

1-1-4- توصيف دادههاي جمعيت شناختي شهروندان 83

1-2-4- توصيف دادههاي جمعيت شناختي متخصصان و کارشناسان 87

3-2-4- سن 87

2-4-آمار استنباطی 91

1-2-4- پاسخ به سوالات تحقيق از منظر شهروندان 92

2-2-4-نتيجه گيري آزمون پرسش های تحقیق از منظر شهروندان: 96

3-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 7 97

4-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر شهروندان در منطقه 10 97

5-2-4- آزمون پرسش هاي تحقیق مربوط به کارشناسان و متخصصين 98

6-2-4-نتيجه گيري آزمون پرسش ها از منظر کارشناسان: 102

7-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظر کارشناسان در منطقه 7 103

8-2-4- الويت بندي ابعاد کارت امتیازی کانجی از منظ

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما