digidtyle

پایان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پایان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پایان-نامه-ارزيابي-عملکرد-شعب-بانک-تجارت-بر-اساس-شاخص-هاي-مدل-تعالي-سازماني-efqm

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چکيده

 

اين تحقیق به دنبال  بررسی ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و روش گردآوري داده ها توصيفي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي آيد. جامعه آماري اين تحقيق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود 614 نفر مي باشد كه بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 237 نفر تعيين شد. در این تحقیق تلاش شده است تا  وضعیّت شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها مورد بررسی قرار گیرد. در نهايت نیز محقّق پس از انجام تجزيه و تحليل نهايي و با استفاده از آزمون‌ مرتبط با فرضيه‌ها و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص نمود که جامعه مد نظر این تحقیق یعنی شعب بانک تجارت استان گیلان514 امتیاز از1000 کسب نموده است.

کلیّه فرضیات پذیرفته شده و نهایتاً جهت بهبود مستمر پیشنهادهایی برای هریک از معیارها ارایه شده است.

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت اروپا، توانمندسازها- نتایج- رهبري- خط مشي و استراتژي- کارکنان- مشارکت ها و منابع- فرآيندها- نتايج مشتري- نتايج کارکنان- نتايج جامعه- نتايج کليدي عملکرد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده................................................................................ 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه............................................................................ 3

1-2 بیان مسئله....................................................................... 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................. 9

1-4 مدل محتوایی تحقیق................................................................ 12

1-5 اهداف تحقیق...................................................................... 16

1-6 فرضیه های تحقیق.................................................................. 16

1-7 تعاریف متغیرهای اصلی تحقیق....................................................... 18

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای اصلی تحقیق.............................................. 18

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق............................................. 20

1-8 قلمرو تحقیق...................................................................... 30

1-8-1 قلمرو موضوعی................................................................... 30

1-8-2 قلمرو مکانی.................................................................... 30

1-8-3 قلمرو زمانی.................................................................... 30

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه............................................................................ 32

2-2 تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد............................................... 32

2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد........................................................... 32

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-2 سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد................................................. 33

2-2-3 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد....................................... 34

2-2-4 فرایند ارزیابی عملکرد.......................................................... 37

2-2-5 ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب........................................ 40

2-2-6 مدل های نوین ارزیابی عملکرد.................................................... 41

2-2-7 تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت................................. 50

2-3 مدل تعالی سازمانیEFQM............................................................ 53

2-3-1 تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM............................ 53

2-3-2 خود ارزیابی در مدل EFQM........................................................ 55

2-3-3 بررسی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM........................................ 59

2-3-4 بررسی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها............................. 68

2-3-5 معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی.................................................. 73

2-3-6 اهداف.......................................................................... 74

2-3-7 ارکان.......................................................................... 74

2-3-8 دامنه شمول..................................................................... 75

2-3-9 بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی................................................ 76

2-3-10 سطوح جوایز طرح تعالی سازمان................................................... 78

2-3-11 سطوح تعالی در جایزه EFQM...................................................... 80

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

2-4 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط............................................... 81

2-4-1 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران........................................... 81

2-4-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج............................................ 86

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه............................................................................ 92

3-2 روش تحقیق........................................................................ 92

3-3 توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)..................................... 92

3-3-1 جامعه تحقیق.................................................................... 92

3-3-2 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.............................................. 93

3-3-2-1 برآورد حجم نمونه............................................................. 93

3-3-2-2 روش نمونه گیری............................................................... 95

3-4 روش گرد آوری داده ها............................................................. 95

3-5 ابزار گرد آوری داده ها(معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن)......... 95

3-6 روایی(اعتبار)پرسشنامه............................................................ 97

3-7 پایایی(قابلیت اطمینان)پرسشنامه................................................... 98

3-8 معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها.................................. 99

 

فهرست مطالب<

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما