digidtyle

پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران

پایان-نامه-ارائه-الگوی-انواع-استراتژی-های-ارزیابی-عملكرد-برای-سازمان-های-نظارتی-جمهوری-اسلامی-ایران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملكرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش تئوری مبنایی در مرحله کیفی و پس از آن برای تایید یافته ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی پژوهش با توجه به گونه های استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی به دست آمده(انسان محور، فرآیند محور، نتیجه محور و بستر محور) در قسمت استراتژی ها(کد گذاری محوری)، چندین گزاره نظری در این زمینه ارائه شد. پس از فرضیه سازی بر اساس تئوری ارائه شده، نوبت به آزمون فرضیات مورد نظر در جامعه مورد بررسی بود. ابتدا به منظور تاييد و نهايي سازي مدل مفهومي تحقيق حاصل از روش تئوری بنیادی قبل از اجراي آن به صورت پيمايش به تحليل عاملي تايیدي مدل هاي اندازه گيري پرداخته و سپس به منظور بررسي روابط ميان متغيرها از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده ‌گردید. در فاز كيفي مهمترين يافته ارائه الگويي جامع براي تعیین استراتژی های ارزیابی عملکرد می باشد كه از دل داده هاي استخراج شده از مصاحبه هاي عميق بدست آمد. اين الگو، گونه های مختلف استراتژی ارزیابی عملکرد در سازمانهای نظارتی را تشريح مي نمايد. در فاز كمي، با توجه به آزمون فرض های انجام شده، تمامی مدلهای اندازه گیری استراتژی ارزیابی عملکرد مناسب تشخیص داده شدند. همچنین ضرايب همبستگي بين تمامی استراتژی های ارزیابی عملکرد اعم از استراتژی ارزیابی عملکرد انسان محور، فرایند محور، نتیجه محور و بستر محور و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار به دست آمده اند.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله 2

1-3 دامنه پژوهش 4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش در این دامنه‌ها 4

1-5 اهميت و ضرورت پژوهش در دامنة موضوعي 4

1-6 اهداف تحقيق 9

1-7 فرضیه‌ها یا سؤالات اصلی تحقیق 9

1-8 روش‌شناسی: 10

1-8-1 روش تحقيق تلفيقي 10

1-9  روش جمع آوری اطلاعات 11

1-10 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 12

1-11روش تجزیه و تحلیل دادهها 12

1-12 تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات تخصصی 14

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد 20

2-2 تعریف مفاهیم 20

2-3 ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد 23

2-4 جایگاه فرایند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد 24

2-5 تاریخچه ارزیابی عملکرد 26

2-5-1 تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان 26

2-5-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 28

2-6 سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن 29

2-7 رویکردهای ارزیابی عملکرد 31

2-7-1 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی 31

2-7-2 سیستم های اندازه گیری عملکرد نوین 32

2-7-3 مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 33

2-8 اندازهگیری عملکرد 34

2-9 شاخصهای عملکرد 34

2-10 مزایای اندازه گیری عملکرد 37

2-11 آیا ما به اندازهگیری نیاز داریم؟ 38

2-12 اساس سیستمهای اندازهگیری عملکرد چیست؟ 38

بخش دوم: سیستمهای ارزیابی عملکرد

2-2 مقدمه 40

2-2-1............................................................... اجزای سیستم 40

2-2-2....................................................... شاخصهای عملکرد مجزا 41

2-2-2-1شاخصهای عملکرد در ارتباط با کیفیت 41

2-2-2-2شاخصهای عملکرد در ارتباط با زمان 41

2-2-2-3شاخص های عملکرد در ارتباط با هزینه 42

2-2-2-4شاخص های عملکرد در ارتباط با انعطاف پذیری 43

2-2-3.................................. سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت 45

2-2-4............................................ سیستم اندازهگیری عملکرد AMBITE 47

2-2-5........................................................... فرآیند الگوسازی 50

2-2-6........................................... سیستم اندازهگیری عملکرد ECOGRAI 51

2-2-7............................................. سیستم اندازهگیری عملکرد ENAPS 52

2-2-8.............................................................. منشور عملکرد 53

2-2-8-1سهامداران ............................................................... ............................................................... 55

2-2-9.................................. سیستم اندازهگیری عملکرد پرسش نامه عملکرد 57

بخش سوم: مدیریت عملکرد

2-3 مقدمه 58

2-3-1 اساس مدیریت عملکرد 58

2-3-2................................................. پیشینه علمی مدیریت عملکرد 59

2-3-3.................................... رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان 59

2-3-3-1چارچوب مدیریت عملکرد HPMF 59

2-3-3-2سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی (OPAS) 61

2-3-3-4رویکرد مدیریت عملکرد ORISE 63

بخش چهارم: معرفی مدل­های ارزیابی عملکرد

2-4-1............................................ مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 64

2-4-1 -1 مفاهیم اساسی برتری 64

2-4-1-2چارچوب مدل............................................................... ............................................................... 65

2-4-1-3ساختار مدل............................................................... ............................................................... 66

2-4-2 مدل ارزیابی متوازن (BSC) 67

2-4-2-1نیاز به مدل.............................................................. .............................................................. 67

2-4-2-2توسعه مدل................................................................ ................................................................ 67

2-4-2-3وجوه مدل BSC 69

2-4-3 مدل کاهش استراتژیک هزینهها و بهبود عملکرد (SCR&PI) 69

2-4-3-1نیاز به مدل.............................................................. .............................................................. 69

2-4-3-2کاهش استراتژیک هزینه ها چیست؟ 70

2-4-3-3مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد 72

2-4-4................................................... مدل شناخت برتری سازمانی 75

2-4-4-1تعاریف مدل. 76

2-4-4-2موارد کاربرد مدل CED 76

2-4-4-3مدل شناخت................................................................ ................................................................ 77

بخش پنجم: شناخت و بهبود عملکرد در بخش دولتی

2-5-1 درک بهره وری و عملکرد در بخش دولتی 80

2-5-2 بهبود عملکرد به عنوان مفهومی جامع و فراگیر 81

2-5-3 تمرکز بیشتر بر عوامل نا ملموس: بهبود بهره وری از طریق افراد 85

بخش ششم: پیشینه نظری تحقیق

2-6 پیشینه نظری تحقیق: 109

2-6-1 ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت عملکرد ستاد تعزیرات گندم، آرد و نان در استانهای کشور 109

2-6-2.......................... طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور 109

2-6-3 بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا و طراحی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان سازمان برنامه و بودجه 110

2-6-4 بررسی رابطه بین نسبت توبین و معیار سود هر سهم (EPS) و ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 110

2-6-5 طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل (شرکتهای تابع سازمان صنایع و معادن بنیاد جانبازان و مستضعفان) 111

2-6-6...................... ارزیابی عملکرد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 112

2-6-7 طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير در سازمانهاي توليدي - رويكرد تلحيل پوششی داده‌ها DEA. 112

2-6-8 ارائه روشي براي ارزيابي عملكردي معماري سازمان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن 113

2-6-9 ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با رويكرد FMADM (موردكاوي: شركتهاي عمل‌آوري آبزيان دريايي در استان بوشهر) 114

2-6-10    ارايه مدلي براي بررسي تأثير بلوغ فناوري اطلاعات بر عملكرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه اي 115

2-6-12 بررسي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست بعد از انقلاب اسلامي وبرنامه ريزي جهت برنامه هاي آتي 116

2-6-13  بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) 117

2-6-14    ارزيابي عملكرد سازماني با استفاده از رويكردBSC و ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد(مطالعه موردي شركت سوشيانت) 118

بخش هفتم: چالش هماهنگی

2-7 مقدمه 121

2

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما