digidtyle

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در یک شعبه بانک ملی

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در یک شعبه بانک ملی

پایان-نامه-بررسی-نقش-بازاریابی-بر-سیستم-نوین-بانکداری-در-یک-شعبه-بانک-ملی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز  از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‎ای برگرفته از مدل تای توی هین (2006) با طیف 5 گزینه‎ای لیکرت که شامل 23 سؤال بازاریابی (شامل 4 مؤلفه اعتماد، تضمین، تعهد و مدیریت ارتباط با مشتری) و 16 سؤال سیستم نوین بانکداری بود، استفاده شد. این پرسشنامه میان 389 نفر از مشتریان شعب بانک ملی شهر خرم آباد توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی و تمامی ابعاد آن دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی سیستم نوین بانکداری در جامعه ی مورد پژوهش می باشند.

 

کلید واژه ها: بازاریابی، سیستم نوین بانکداری، اعتماد، تضمین، تعهد، مدیریت ارتباط با مشتری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-....................................................................................................................... مقدمه.. 3

1-2-           بیان مسئله............................................................................................. 4

1-3-.................................................................................... ضرورت و اهمیت پژوهش.. 6

1-4-                   اهداف پژوهش................................................................................... 8

1-5- چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ........................................................................................... 9

1-6-                   سوالات پژوهش................................................................................. 17

1-7-.............................................................................................. فرضیه های پژوهش.. 17

1-8-................................................... جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 18

1-9-               متغیرهای پژوهش........................ Error! Bookmark not defined. 18

1-10-                                                         تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش           19

1-10-1- تعريف مفهومی................................................................................... 19

1-10-2- تعریف عملیاتی................................................................................. 21

1-11-..................................................................................................... قلمرو تحقيق.. 22

1-12-                ساختار پژوهش.............................................................................. 22

فصل دوم:  ادبیات  نظری و پیشینه تحقیق

2-1-       مقدمه............................................................................................................ 25

بخش اول- مبانی نظری بازاریابی................................................................ 26

2-1-1-...................................................................................... مدیریت بازاریابی.. 26

2-1-2-سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها............. 29

2-1-3-بازاریابی رابطه مند.......................................................................... 31

2-1-4-همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری  34

2-1-5-ارتباطات بازاریابی............................................................................. 37

2-1-6-تحول ارتباطات منسجم بازاریابی................................................. 39

2-1-7-حرکت به سوی ارتباطات منسجم......................................................... 40

2-1-8-سیستم اطلاعات بازاریابی................................................................... 41

2-1-9-سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری...... 43

2-1-10-حقیقات بازار.......................................................................................... 46

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین...................................................... 48

2-2-1...................................................... تاريخچه پول و بانكداري در دنيا.. 48

2-2-2                                تاريخچة بانكداري در ايران.............................. 50

2-2-3-بانكداري نوین......................................................................................... 53

2-2-4-تكامل خدمات بانكي و آغاز بانكداري الكترونيكي................ 56

2-2-5-تعريف بانكداري الكترونيكي........................................................... 58

2-2-6-مزاياي بانكداري الكترونيكي......................................................... 59

2-2-7-شبكه هاي بانكداري الكترونيكي.................................................... 62

2-2-8-انواع بانكداري الكترونيكي........................................................... 65

2-2-9-سطوح مختلف بانكداري الكترونيكي………………....................... 68

2-2-10-کانالهاي بانکداري الکترونیکی.................................................. 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM).................................................................. 73

2-2-12-ماشین هاي نقطه فروش EFT POS...................................................... 74

2-2-13-بانکداری تلفنی..................................................................................... 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی............................................................................. 76

2-2-15-بانکداری موبایلی................................................................................ 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی.......... 82

بخش سوم- پیشینه تحقیق.................................................................................... 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:.................................................................................... 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:.................................................................................... 89

بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل................................................. 92

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1-....................................................................................................................... مقدمه.. 94

3-2-               روش تحقيق.......................................................................................... 95

3-3-   فرآیند تحقیق.............................................................................................. 95

3-4-                                           روش و ابزار گرد آوري اطلاعات................ 96

3-5-                &n

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما