digidtyle

پایان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

پایان نامه بررسي مدل احتمال خطي بر خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

پایان-نامه-بررسي-مدل-احتمال-خطي-بر-خدمات-دندانپزشکي-در-شرکت-بيمه-ايران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.

با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از  نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه 2

1-2- بيان مساله 2

1-3- بيان اهداف تحقيق. 3

1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق. 4

1-5- چهارچوب نظري تحقيق. 4

1-6- مدل تحقيق. 5

1-7- فرضيات تحقيق. 7

1-8- متغير ها و داده ها 7

1-9- جامعه آماري مورد مطالعه 7

1-10- بر آورد حجم نمونه 8

1-11- روش تحقيق. 8

1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها 8

1-13- روش هاي گردآوري داده ها 8

1-14- روش تحقیق. 8

1- 15- قلمرو تحقیق. 9

1-15-1 قلمرو موضوعي. 9

1-15-2 قلمرو مکاني. 9

1-15-3 قلمرو زماني. 9

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه 11

2-2- پيدايش بيمه در جهان. 12

2-4- تعريف حقوقي بيمه 15

2-5- تعريف فني بيمه 16

2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه 16

2-7- انواع رشته‌هاي بيمه 17

2-8- بيمه اشخاص... 17

2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان. 18

2-9-1-اهداف بيمه نامه 18

2-9-2-خسارات تحت پوشش.. 18

2-9-3- شرايط عمومي. 19

2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي. 19

2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان. 19

2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي. 21

2-9-6-1- صدور گروهي. 21

2-9-6-2- قرارداد اصلي. 21

2-9-6-3-هزينه پايين. 22

2-9-6-4- قابليت انعطاف.. 22

2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي. 22

2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور. 22

2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha)) 22

2-11-1-اهداف بيمه نامه 22

2-11-2-مخاطبين بيمه نامه 23

2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي. 23

2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران. 23

2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران. 24

2-14-1- تأمين اجتماعي. 24

2-14-2- خدمات درماني. 25

2-14-3- شركت‌هاي بيمه 26

2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 28

2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 29

2-17-1- بخش دولتي. 30

2-17-2- بخش خصوصي. 31

2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران. 37

2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي. 37

2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران. 38

2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران. 40

2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 41

2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان. 42

2-24-پيشينه تحقيق. 43

2-24-1-تحقيقات داخلي. 43

2-24-2-تحقيقات خارجي. 45

25-2-معرفي شرکت بيمه ايران. 47

2-25-1-موضوع فعاليت.. 48

2-25-2-نيروي انساني. 48

2-25-3-شبکه فروش.. 48

2-25-4-سرمايه بيمه ايران. 48

 

فصل سوم: روش شناسي

تحقيق. 49

3-1- مقدمه 50

3-2- روش تحقيق. 50

3-3-جامعه آماري. 50

3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري. 51

3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات.. 53

3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع. 53

3-6-1 پرسشنامه 53

3-7- روايي پرسشنامه 54

3-8- پايايي پرسشنامه 54

3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه 55

3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها 55

3-9-1- آزمونt يک جامعه 56

3-9-2-آزمون دوجمله اي. 56

3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون) 56

3-9-4-آزمون فريدمن. 57

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

4-1- مقدمه 58

4-2 آمار توصيفي. 58

4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن. 58

4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل. 59

4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات.. 60

4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار. 61

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي. 62

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار. 64

4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 65

4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 67

4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT. 69

4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن. 72

4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت.. 72

4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات.. 73

4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) 73

4-3-آمار استنباطي. 74

4-3-1- بررسي توزيع متغيرها 75

4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق. 76

4-3-2-1- فرضيه اول. 76

4-3-2-2- فرضيه دوم 77

4-3-2-3- فرضيه سوم 77

4-3-2-4- فرضيه چهارم 79

4-3-2-4-1- شاخص DMFT. 79

4-3-2-4-2- سن. 79

4-3-2-4-3- جنسيت.. 80

4-3-2-4-4- سطح تحصيلات.. 80

4-3-2-4-5- وضعيت تاهل. 81

4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق. 82

4-3-3-1- تأثير متغير سن. 82

4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات.. 83

4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي. 84

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

5-1- مقدمه 85

5-2- نتايج فرضيات تحقيق. 85

5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق. 86

5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق. 87

5-5- پيشنهاد به محققان آتي. 87

5-6- محدوديت هاي تحقيق. 88

منابع و مآخذ 89

ضمائم

ضمیمه 1 آدرس شعب

ضمیمه 2 پرسشنامه

ضمیمه Out Put

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما