digidtyle

پایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

پایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

پایان-نامه-بررسی-نقاط-قوت-و-ضعف-صنعت-گردشگری-ایران-و-مالزی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

رشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و درآمد هنگفتی که عاید کشورهای سرمایه گذار در این حوزه شده است، موجب می شود که سیاستگذاران کشورهایی که دارای پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هستند این صنعت را جذاب دانسته و تمام تلاش خود را بر آن دارند که سهم بیشتری از این بازار رو به رشد را نصیب خود نمایند.

از آنجا که ایران نیز جزو ده کشور اول جهان در زمینه پتانسیل های جذب گردشگری می باشد ، بسیاری از تحلیل گران و محققان را بر آن داشته که در خصوص رشد و رونق این صنعت در کشور تحقیق و بررسی نموده و به دنبال راهکارهایی در این خصوص باشند.

این رساله نیز بر آن دارد تا با بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و کشور مالزی که یکی از کشورهای موفق در خصوص جذب گردشگر می باشد، روشها و راهکارهای موفقیت این کشور در حوزه گردشگری را با وضعیت ایران سنجیده و در نهایت چند راهکار بومی شده برای صنعت گردشگری در ایران ارائه نماید.

کلیدواژه ها:صنعت گردشگری ، ایران ، مالزی ،قوت و ضعف

 

فهرست مطالب

 

چکیده------------------------------------------------------------------------1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه------------------------------------------------------------------------ 3

1-1    بیان مسئله----------------------------------------------------------------4

2-1 اهمیت موضوع     ------------------------------------------------------------5

3-1 اهداف تحقیق----------------------------------------------------------------7

4-1 فرضیه تحقیق----------------------------------------------------------------7

5-1 روش تحقیق----------------------------------------------------------------8

6-1 متغیرهای تحقیق--------------------------------------------------------------8

7-1 قلمرو تحقیق ----------------------------------------------------------------9

8-1  تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ---------------------------------------------10

فصل دوم :ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه------------------------------------------------------------------------13

1-2- پیشینه پژوهش-------------------------------------------------------------13

1-1-2- بررسی اجمالی صنعت گردشکری ایران و جهان از گذشته تاکنون-------------------------13

2-1-2- تاریخچه سفر و گردشگری در ایران---------------------------------------------15

3-1-2- بررسی دیدگاهها---------------------------------------------------------17

2-2- مبانی نظری---------------------------------------------------------------23

1-2-2 مفاهیم گردشگری----------------------------------------------------------23

2-2-2 شناخت اثرات گردشگری----------------------------------------------------24

1-2-2-2 اثرات اقتصادی----------------------------------------------------------24

2-2-2-2 اثرات فرهنگی و اجتماعی--------------------------------------------------24

3-2-2-2- اثرات سياسي----------------------------------------------------------26

4-2-2-2 اثرات گردشگری بر محیط فیزیکی---------------------------------------------28

3-2 ساختارها و راهكارهاي توسعه گردشگري--------------------------------------------29

1-3-2- مديريت استراتژيك گردشگري------------------------------------------------29

2-3-2- مدیریت توسعه منابع انسانی--------------------------------------------------30

3-3-2- مديريت بازاريابي---------------------------------------------------------31

4-3-2- مديريت دستگاه دولتي امور گردشگري-------------------------------------------33

5-3-2- مديريت توسعه محصول-----------------------------------------------------33

6-3-2- مدیریت اطلاع رسانی------------------------------------------------------36

4-2- چارچوب نظری تحقیق-------------------------------------------------------39

5-2- مطالعه تطبیقی-------------------------------------------------------------41

6-2-صنعت گردشگری مالزی-------------------------------------------------------45

7-2 صنعت گردشگری ایران--------------------------------------------------------55

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه -----------------------------------------------------------------------60

1-3 - روش تحقیق--------------------------------------------------------------61

1-1-3-  مطالعه تطبیقی-----------------------------------------------------------61

1-1-1-3- معیار انتخاب کشورها----------------------------------------------------61

2-1-1-3- الگوهای مطالعه تحقیقی---------------------------------------------------62

2-1-3- مطالعه پیمایشی-----------------------------------------------------------62

1-2-1-3- جامعه آماری-----------------------------------------------------63

2-2-1-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه---------------------------------------63

3-2-1-3- متغیر های تحقیق--------------------------------------------------64

4-2-1-3- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها -----------------------------------65

1-4 -2-1-3- پرسشنامه----------------------------------------------------65

2-4-2-1-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه و مقیاس داده ها ------------------------------68

  1. --------------------------------------69

5-2-1-3روش تجزیه و تحلیل داده ها-------------------------------------------70

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه----------------------------------------------------------------------74

1-4- مشخصات جامعه آماری------------------------------------------------------75

2-4- توزیع فراوانیسطح اختلاف اقدامات توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه---------------80

3-4- توزیع فراوانیدرجه اهمیت و اختلاف سطح ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه -----------------------------------------------------------103

4-4- تجزیه و تحلیل سطح راهکارها و اقدامات بر اساس معیارهای سه گانه--------------------112

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه--------------------------------------------------------------------117

1-5- نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی-----------------------------------------------118

2-1-5- نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی--------------------------------------------119

2-5- پیشنهادات تحقیق -------------------------------------------------------120

3-5- پیشنهادات جهت محققین آینده----------------------------------------------121

فهرست منابع و ماخذ---------------------------------------------------------123

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما