digidtyle

پروپوزال بررسي سبكهاي فرزندپروري با احساس تنهايي و خودپنداره دانش آموزان

پروپوزال بررسي سبكهاي فرزندپروري با احساس تنهايي و خودپنداره دانش آموزان

پروپوزال-بررسي-سبكهاي-فرزندپروري-با-احساس-تنهايي-و-خودپنداره-دانش-آموزان

این پروپوزالدر قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق به صورت مستند):

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا است. فرض اساسی این پژوهش آن است که بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پندار می تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل کند یا تغییر دهد. نمونه پژوهش 387 دانش آموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دختران دبیرستانی آق قلا انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره( PSDQ، رابینسون و همکاران، 2001).
برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در بررسی فرضیه های پژوهش، بین سبکهای فرزندپروری مقتدر ( 0/54=r)، احساس تنهایی ( 0/34= r) و خود پنداره ( 0/18=r) با احساس تنهایی رابطه معنادار ( 0/01>p) به دست آمد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه معنادار بین تمامی مولفه های سبک تربیتی مقتدر ( بعد ارتباطی 0/52- = r، بعد نظم 0/42- = r، و بعد خودمختاری 0/49- = r)، سبک فرزندپروری ( اجبار فیزیکی، 0/28= r، خصومت کلامی، 0/29= r و غیر توضیحی – تنبیهی، 0/32= r) و مولفه بی توجهی ( 0/18 = r)، از سبک تربیتی سهل گیر با احساس تنهایی ( 0/01> p) بود.

رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند. این نظام به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق سبکها و روشهای مختلف فرزند پروری در کودکان تاثیر می گذارد.
اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش های متقابل میان والدین و فرزندان خود را اساس تحول عاطفی تلقی می کنند ( بالبی، 1969 و فروید4، 1964 به نقل از مهرابی زاده و همکاران، 1379). مایز و پتیت (1997) سبکهای فرزند پروری را این گونه تعریف کرده اند: 
مجموعه ای از رفتارها که تعیین کننده ارتباطات متقابل والد- فرزند در موقعیت های متفاوت و گسترده ای است، و این گونه فرض می شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می گردد.


د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):
 
با توجه به این که امروزه افت تحصیلی دانش آموزان بیشتر از قبل به چشم می آید و همچنین خانواده ها توقع دارند فرزندانشان پیشرفت چشمگیری در درسهایشان داشته باشند و همچنین در جامعه ی امروزی که گرفتاری ها زیاد شده و فرصت برای در کنار هم بودن خانواده ها کم است؛ به نظر می رسد آگاه کردن خانواده ها با روش های صحیح بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان ضروری و مهم می باشد.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق با ارائه منابع):

دیدگاه های گوناگونی در این باره که چگونه ارزش ها، اعتقادات، اهداف و مهارتها از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند، توسط فیلسوفان از قرن 17 میلادی مورد بحث قرار گرفته اند. برای مثال جان لاک (1689) در مقاله «در باب یادگیری انسان» می گوید: کودک مانند یک لوح سفید  است که والدین و جامعه می توانند به آسانی ارزش ها و اعتقادات خود را به کودکانشان انتقال دهند. در مقابل این نظریه، جان ژاک روسو (1762) معتقد است که کودکان بطور ارثی و ذاتی خوب متولد شده اند و والدین و جامعه بایستی از این وضعیت حمایت کرده و این امور ذاتی را در کودک ارزش بنهند(اسپرا ، 2005).


تعریف سبک های فرزندپروری
سبک فرزندپروری یکی از ابعاد سبک زندگی هر فرد است و بر اساس سبک فرزندپروری که خود والدین در کودکی با آن مواجه بوده اند و نیز باورها و ارزش های شخصی خودشان شکل گرفته است.
سبک فرزندپروری بعنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها تعریف شده که تعاملات والد- کودک  را در طول دامنه گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند. (علیزاده و آندراسین، 2002)


ارتباط ميان خود و عملكرد تحصيلي :
در دوره هاي اخير اين نظريه كه فقط استعداد فرد بعنوان تنها عامل موفقيت در تحصيل باشد , مورد ترديد قرار گرفته و ديدگاهي كه در آن بر تصور دانش آموز از خود و توانايي هايش توجه شود بيشتر مورد توجه قرار گرفته است , هنگامي كه فرد تصور خوبي درباره خود دارد احساس مي كند كه موجود تواناست و با اطمينان فكر مي كند از اين رو مي كوشد كه رفتارش توام با موفقيت باشد . تا بعدها موجب افزايش احساس ارزشمندي اش شود . اما بر عكس دانش آموزي كه خود را ناموفق بداند عملكرد تحصيلي اش نيز پايين تر از سطح استعداد و توانايي هاي ارثي اش است .

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):


هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا بود.


ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):


ط- سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق):

آیا بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا  قادر به پیش بینی سبک  هویت اطلاعاتی است؟
آیا بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا قادر به پیش بینی سبک  هویت هنجاری است؟
آيا بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا قادر به پيش بيني سبك هويت سردرگم- اجتنابی می باشد؟
آيا بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا به پيش بيني تعهد هستند؟


فرضيه‏هاي تحقیق:
بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا  را بصورت مثبت پیش بینی می کند
بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با احساس تنهایی و خود پنداره در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا را بطور منفی پيش بيني ميكند.

ی- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی با استناد به منابع کاربردی):

سبک های فرزندپروری
تعریف نظری: مجموعه ای از نگرش ها برای فرزندان است که توسط رفتارهای والدین به آنها فهمانده می شود و به آنها ابلاغ می شود .این نگرش ها با فرزندان باقی می ماند و در خانواده جوی عاطفی ایجاد می کند (دارلینگ و استینبرگ، 1993 صفحه 488 به نقل از وایت، 2009).


سبک های پردازش هویت برزونسکی
تعریف نظری: سبک های پردازش هویت برزونسکی شامل روش های پردازش شناختی- اجتماعی گوناگون ، روش هایی که افراد برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند، شیوه پردازش اطلاعات مربوط به خود و تعهدات هویتی است(برزونسکی، برنج و میوز2007). 

-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده¬ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
این پژوهش شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان آق قلا است.
نمونه آماری و روش نمونه برداری
برای برآورد حجم نمونه، از جدول مورگان استفاده گردید، لذا براساس آن تعداد نمونة هر
استان 420 نفر در نظر گرفته شد، که این تعداد، حدود 20 نفر بیشتر از برآوردها می باشد این تعداد اضافی، به خاطر افت احتمالی آزمودنی ها می باشد.
گروه نمونه آماری پژوهش حاضر از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین دانش آموزان دبیرستان مقطع متوسطه شهرستان آق قلا انتخاب شد، و تلاش گردید تا عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از طریق نمونه گیری کنترل مي شود.

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه¬گیری متغیرها:

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها:

پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. در پژوهش توصیفی، بیشترین توجه محقق به شناسایی و بررسی منابع مورد نیاز و جمع آوری اطلاعات، تلفیق، مقایسه، تنظیم و ارائه گزارشی جامع از آن می باشد. هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی توصیف عینی، واقعی و منظم داده هاست. بعبارت دیگر، پژوهشگر در این نوع تحقیق سعی می کند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(نادری و سیف ئراقی، 1376).

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

پژوهش حاضر را كلية دانش آموزان مقطع متوسطه شهر  گرگان تشكيل مي دهند. نمونة مورد بررسي 200 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اين شهر بودند، كه به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. بدين ترتيب كه ابتدا به شيوة نمونه گيري خوشه اي دو مدرسه از بين مدارس مقطع متوسطه  شهرستان گرگان انتخاب شدند.

ث- منابع مورد استفاده (به ترتیب حروف الفبا):

منابع تحقیق

1.    آقا محمدیان، حمیدرضا و مهران حسینی. (1384)، روان شناسی بلوغ و نوجوانی، انتشارات دانشگاه فردوسی.
2.    پورعبدی، محمد (1381)، « بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزندپروری مادر 
3.    فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل وخودپنداره» پایان نامه کارشناسی ارشد، ( چاپ نشده)، گرگان، دانشگاه تربیت معلم.
4.    خوی نژاد، غلامرضا. (1383)، روش های پژوهش در علوم تربیتی، چاپ دوم


هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

در تحقيق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها خواهد شد. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما