digidtyle

دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی در اسکیزوفرنی

دانلود مقاله بررسی هوش هیجانی در اسکیزوفرنی

دانلود-مقاله-بررسی-هوش-هیجانی-در-اسکیزوفرنی

پیش زمینه
ناتوانی در فهم احساسات به طور وسیع  در اسکیزوفرنی ملاک واقع شده است  و با کار کرد  روانی واجتماعی  ضعیف همراه بوده است .همچنین  به طور مختصر با سایر اصول فرآیند احساس که برای کار کرد سازگارانه ، بحرانی است ، معروف است تحقیق حاضر عملکرد بیماران اسکیزوفرنی  با یک اندازه گیری  نظریه  محور  پایا وچند بعدی هوش هیجانی  ارزیابی کرده است  این تست  ، به تست هوش هیجانی  مایر – سالووی و کاروسو (MSCEIT ) معروف است .
روش : 50 اسکیزوفرنی  سرپایی و 39 بیمار غیر روان پزشکی گروه کنترل تست MSCEIT  را پر کردند . واحد عملکرد شامل ثبات تست هایی بود که چهار جزء هوش هیجانی را تعیین می کرد .تشخیص ، استفاده ، فهم و مدیریت هیجانات . نمرات MSCEIT بیماران با نشانگان کلینیکی و پی آمد کارکردی مورد  ارزیابی قرار گرفت .
نتایج:  MSCEIT مشخصه روانی خوبی را در هر دو گروه نشان داد.
   بیماران اسکیزوفرنی به  طور معنا دار  عملکرد بد تری از گروه کنترل داشتند هم در نمره کل MSCEIT وهم در سه خرده آزمون تشخیص ، فهم ، مدیریت هیجان.
نمرات بالاتر در MSCEIT به طور معنا دار با علایم منفی و آشفته وهمچنین در کارکرد اجتماعی  بد تر در ارتباط بود. MSCEIT ابزار مفیدی برای بررسی  پردازش هیجان در اسکیزوفرنی است .
افراد دارای اسکیزوفرنی  در چند بعد  از فرآیند هیجان  نقص نشان می دهند . این نقص ها  ارتباط معنی دار  با علایم  بالینی  اسکیزوفرنی  و چگونگی  کارکرد آن در زندگی  روزنه  دارند،  همچنین  تحقیقات نیازمند  بررسی ارتباط بین هوش هیجانی ، علایم بالینی  و پیامدهای کارکردی  در بیماران اسکیزوفرنی است .
   مقدمه:  اختلال  در شناخت اجتماعی  به طور  افزایشی  به عنوان  یک شکل  عمومی و بالینی  از  اسکیزوفرنی  یاد شده است (پن و همکاران 2006) . شناخت اجتماعی متشکل از دامنه وسیعی از  فرآیندهایی است که  برای کارکرد های سازگارانه  شامل  درک ، تفسیر  و پاسخ  به رفتارها ، هیجانات و نیات  دیگران لازم  است (برادرز  1990، فیسک و تیلور  1991، آدلفر 2001). در تحقیقات  پایه ی علم رفتار  قلمرو شناخت اجتماعی  شامل  یک صف وسیع  از یادگیری  اجتماعی ، ادراکی ، پدیده های شناختی  مانند  یادگیری  مشاهده ای ،خود کارآمدی ادراکی ، منبع  کنترل و خود نظم دهی (میشل ،1973 ، بندورا ،2006) . تحقیقات  بر روی شناخت  اجتماعی  در اسکیزوفرنی  در پنج سیستم  متمرکز شده است : پردازش هیجان ، ادراک اجتماعی ، آگاهی اجتماعی، تئوری ذهنی وسبک انسانی  (گرین و همکاران 2006) .
اهمیت کلینیکی در اختلال این حوزه  به وسیله  وابستگی  های آن ها  با اصول  مختلف  از پیامدهای  کارکردی  ضعیف  مانند  موقعیت  در برنامه های باز توانی  روانی – اجتماعی  و در عملکرد  در حوزه هایی مانند  ارتباط اجتماعی  زندگی مستقلانه ، سعی و تلاش در تحصیل  و کار نشان داده شده است (کوتور و همکاران ،2006) . همچنین شواهدی در حال ظهورند  که نشان دهنده  نقص  شناخت اجتماعی پیوند خوبی بین  شناخت  پایه (غیر اجتماعی )و کارکرد های روانی  اجتماعی  درحال کار  در اسکیزوفرنی  را مینانجیگری  می کند .( رادینگتون و همکاران ،2006، برک و همکاران ،2005 ،سرگی و همکاران،2006 ، واوث و همکاران ،2004) . همچنین  فهم عمیق تر  هدف و ارتباط بالینی نقص  شناختی  اجتماعی  در اسکیزوفرنی  می تواند  برای  تعیین  اهداف  مستدل  برای درمان های جدید  جهت بهبود  فرآیند هیجان  و پیامد کارکردی مفید  باشد . وسیع ترین اصول  مطالعه شده  شناخت اجتماعی  در اسکیزوفرنیا ، پردازش هیجانی است  که به طور  وسیع  به تشخیص ، فهم و مدیریت  هیجان  در خود  و دیگران  اشاره می شود. (گرین و همکاران، زیر چاپ) تحقیقات اسکیزو فرنی  به طور وسیع  درک هیجانی  (توانایی کشف  اطلاعات  هیجانی از دیگران ،  بیان چهره ای) .
این حالت صرف کلامی یا ترکیبی از این نشانه ها  عموما ازپرسش از شرکت کنندگان پژوهش برای تعیین هیجانات اولیه ابراز شده  در تصاویر ایستا از چهره یا صدای ضبط شده (مثلا خوشحال ،غمگین، خشمگین، ترسیده ، شگفت زده ، متنفر ،  شرمسار) به دست آمده است  . بعضا اسکیزوفرن ها در مقایسه با افراد  سالم عملکرد ضعیف تری در این تکلیف ،  بین نشانگان بالینی  معین  تفاوت معنی دار نشان دادند (ادوارد و همکاران ،2002،بوزیکاس و همکاران ،2004) 
همچنین اختلال  دراین تکلیف   به طور مداوم با کار کرد  اجتماعی  ضعیف ، به ویژه   در حوزه های  زندگی خود مختار و کار کرد شغلی رابطه دارد.  (کی و همکاران 2002،کوتر و همکاران 2006).
 در باب این که اختلالات  در پردازش هیجانی یک عنصر مهم در نقش شناخت اجتماعی  اسکیزوفرنی هستند ، توافق کلی وجود دارد .پژوهش در این عرصه  به دو موضوع  محدود شده است : یکی مفهومی و دیگری روش شناختی . اول ، اگر چه  مفهوم  پردازش  هیجانی  کاملا وسیع است ، تحقیقات اسکیزوفرنی  به دقت  بر فهم هیجان متمرکزند .
این عمدتا  به این حقیقت  قابل استناد است که  دانشمندان ابتدایی شناخت اجتماعی ، هیچ مدل نظری ثبت یافته با آزمایش شده از اجرای کلیه ی پردازش هیجانی ندارد .
دوم : پژوهشگران اسکیزوفرنی اغلب روشهای شخصی خود را دراندازه گیری پردازش هیجانی اعمال  می کنند که ذاتا محدودیت های روان سنجی را داراست .(مثلا اثر تارک ،پایایی پایین )و (روایی  بوم شناختی مشکوک.) اندازه گیری  تئوری مند و از لحاظ روان سنجی قوی ، سازه گسترده ای از پردازش هیجانی را معین خواهد کرد  که راه را برای  تحقیق در این عرصه هموار خواهد کرد.
در سال های اخیر، دانشمندان شناخت اجتماعی وتاثیر گذار ، پیشرفت چشم گیری درتعیین ترکیب های کلیه ی پردازش هیجانی  ساخت ابزار های ارزیابی آنها  داشته اند. یکی از این چهار چوب های مهم ، هوش هیجانی است که از لحاظ نظری توسط مایر و همکاران رشد کرده است. (مایر و همکاران ،2001، سالووی و گراول ،2005 ، سالووی و مایر 1990) . مدل EI  شامل چهار توانایی یا مهارت شاخه ای بهم مرتبط  از پردازش هیجانی است :
a) شناخت هیجان : توانایی درک درست ، ارزیابی (تخمین) و بیان هیجان .
b) استفاده (کاربرد ) : توانایی دست یابی و به وجود آوردن احساسات  زمانی که فکر را تسهیل  می کنند .
c) فهم هیجانات : توانایی فهمیدن  زبان  هیجانات و دانش در مورد هیجانات .
d) اداره هیجانات : توانایی نظم دهی به هیجانات  برای ترقی دادن رشد هیجانی و عقلانی در خود و دیگران .( مایر و سالووی ، 1997).
شاخه یک وسه  در مورد استدلال هیجانات است  در حالی که  دو و چهار شامل کاربرد سازگارانه هیجانات است . برای ارزیابی این مدل ، مایر و همکاران ، یک ابزار چند بعدی، تکلیف مدار توانایی سنج به نام تست هوش هیجانی  مایر – سالووی و کارسو (MSCEIT) ساختند (مایر و همکاران ،2002). (سازندگان) MSCEIT و پیشینیانش بر این عقیده استوارند که هوش هیجانی  شامل حل مساله  درباره هیجانات  و با هیجانات است . مجموع نمره  تست ونمره های  شاخه ها را بر پایه اجماع  یا مهارت نمره گذاری  شان ارائه می دهد  و یک ساختار عاملی سازگار با مدل  چهار شاخه ای دارد ( براکت و مایر ،2003) . پایایی و روایی MSCEIT به طور گسترده  از جمعیت  غیر بالینی  به دست آمده است  (مایر و همکاران، 2003).برای مثال داده های جمع آوری شده MSCEIT از 2112 بزرگ سال ، نشان داد که  این تست  از ثبات درونی بسیار خوبی با ضریب  آلفا  91/  برای مقیاس  کل و پایایی باز آزمون  کوتاه مدت (دو هفته ای) برخوردار است  (86=7) (براکت و مایر 2001) این تست  توانایی هایی را ارزیابی  می کند که جدا از لحاظ پیشینه  اندازه گیری توانای هوش  عمومی ، صفات  شخصیتی  و اندازه گیری  های  خود گزارش  دهی شایستگی  هیجانی می باشد و ( مثلا  براکت و مایر 2003، لوپز و همکاران ،2003)  . همچنین  نمرات  بالاتر MSCEIT بانمرات بالاتری از کارکرد  سازگارانه در میان حوزه های  مختلفی  شامل ارتباط  با والدین ، دوستان  و شریک عشقی  (لوپز و همکاران  ،2005و 2004) ، کارایی میان فرد (رود و همکاران،2007) ، موفقیت  در محل کار ( لوپز و همکاران ، 2006) موفقیت دانشگاهی (براکت و همکاران ، 2004)  و حوزه های مختلف سلامت  (نگاه کنید به مایر و همکاران ).
MSCEIT روایی افزایش  خوبی را نشان می دهد  و این نشان دهنده  رابطه با شاخص های متفاوتی  از کارکرد های سازگارانه  در هر سمت  از تاثیرات  هوش  یا مقیاس  شخصیت است. (براکت  و مایر 2003، مایر و همکاران 2003) . با وجود پتانسیل  نوید بخش MSCEIT ما تقریبا چیزی  از فایده آن برای ارزیابی پردازش  هیجانی  در افراد با بیماری  ذهنی شدید نداریم . یک مطالعه توسط  ایاک وهمکاران،(2007MSCEIT ( را برای  آزمایش کارایی  شناخت  درمانی  رد شناخت  اجتماعی  اسکیزو فرنی ها را به کار برد.
هر چند که آن مطالعه شامل آزمودنی  های  سالم برای مقایسه  کردن  این که  آیا  نمرات MSCEIT با اشکال بالینی  مربوط  به اسکیزو فرنی  مرتبط  است یا نه ،  نمی شد.مطالعه حاضر  در تلاش بود تا سه سوال  پژوهشی  را بیابید :
1-    آیا سطح عملکرد بیماران اسکیزوفرن سرپایی از گروه کنترل غیر روان پزشکی در  حوزه  وسیع پردازش  هیجان  اندازه گیری شده توسط MSCEIT متفاوت است؟ 
2-     آیا نمرات  MSCEIT با نشانگان بالینی مرتبط است؟
3-    آیا نمرات MSCEIT با کارکرد اجتماعی بیماران  مرتبط است؟
بر پایه ادبیات موجود پردازش هیجانی ،انتظار ما براین است که بیماران  نسبت به گروه کنترل در شناختن  شاخه های هیجانی MSCEIT بدتر عمل کنند . پردازش هیجانی که توسط شاخه های دیگر MSCEIT اندازه گیری شده قبلا در اسکیزو

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما