digidtyle

پایان نامه بررسي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در اشتغال محبوسین آزاد شده

پایان نامه بررسي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در اشتغال محبوسین آزاد شده

پایان-نامه-بررسي-آموزش‌هاي-فني-و-حرفه‌اي-در-اشتغال-محبوسین-آزاد-شده

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

اين پژوهش تحت عنوان بررسی تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا كه يكي از عوامل و پارامترهاي عمده رشد و توسعه ي اقتصادي و اجتماعي هر جامعه، تربيت نيروي انساني كارامد مي باشد و آموز شهاي فني و حرفه اي نيز يكي از راه كارهاي تربيت كننده ي نيروي انساني متخصص است، سطح معلومات و تجربيات فراگيران بايد به گونه اي باشد كه به راحتي بتوانند هماهنگ با رشته ي مهارتي خود جذب بازار كار گردیده تا مشكل بيكاري وجود نداشته باشد.

مضاف بر این  بررسي اثر بخشي وكارآئي آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث توليد اطلاعاتي در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرايند ومحتواي آموزشي خواهد بود كه مي تواند اسباب اصلاح وبهبود فرايند وارتقاء كيفيت ومحتواي آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان مشکین شهر به روش توصيفي -پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي يك نمونه ي آماري مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده مشکین شهر که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t  تست  و آزمون کای دو  همه 4فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a) مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و  نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده مشکین شهر به دست آمدند .

 

کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان مشکین شهر، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کــــــلیات

1-1- بیان مسئله 2

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-3-اهداف تحقيق 7

1-3-1-هدف اصلی 7

1-3-2-هدف فرعی 7

1-4- سوالات تحقیق: 7

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-6-مدل تحلیلی 8

1-7-تعاریف متغیرها 8

1-7-1-تعریف متغير وابسته 8

1-7-2-تعریف متغيرهای مستقل 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه 11

2-2- ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی 13

2-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای در جهان و ایران 16

2-4-آموزش فنی و حرفه ای 17

2-5- واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای 18

2-6- آموزش در زندان 19

2-7- مهارت 20

2-8-سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  (TVTO) 20

2-9- کارآفرینی ، تعریف و اهداف آن 20

2-10- مبانی تئوریک آموزش های فنی و حرفه ای 22

2-11-ضرورتها و الزامات آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 25

2-12- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی 28

2-13-تاثیر مهارت دراشتغال 31

2-14- رابطه آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال 33

2-15-آموزش های فنی و حرفه ای در زندان 38

2-16-ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در زندان 40

2-17-تاریخچه‏ آموزش و اشتغال زندانیان‏ در نظام زندانبانی‏ انگلستان 42

2-18-آموزش و اشتغال زندانیان در قرن حاضر 44

2-19- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 47

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 52

3-2- قلمرو تحقیق 52

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 52

3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق: 52

3-2-3-قلمرو مکانی تحقیق: 52

3-3- روش انجام تحقیق 53

3-4- جامعه آماری 53

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری 53

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 54

3-7- روائي و پايائي تحقيق 54

3-7-1-اعتبار(روائی) 54

3-7-2-پایائی 55

3-7- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 56

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

4-1- مقدمه 57

4-2- يافته هاي توصيفي: 57

4-2- 1- توصـيف آماري سؤالات پرسشنامه 58

4-2-1-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب خصوصيات فردي (سوالات عمومی) 58

4-2-1-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات تخصصی پرسشنامه 61

4-3- نتایج استنباطی 68

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 68

4-3-2- آزمون فرضیه ها 69

4-3-2-1-آزمون فرضیه اول 69

4-3-2-2- آزمون فرضیه دوم 71

4-3-2-3- آزمون فرضیه سوم 72

4-3-2-4- آزمون فرضیه چهارم 73

فصل پنجم:بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1-مقدمه 75

5-2- بحث و نتیجه گیری 76

5-2-1- تفسیر فرضیه اول 76

5-2-2- تفسیر فرضیه دوم 76

5-2-3- تفسیر فرضیه سوم 76

5-2-4- تفسیر فرضیه چهارم 77

5-3- نتیجه گیری نهایی 77

5-4-محدودیت های تحقیق 80

5-5- پیشنهادها و راهکارها 80

منابع و مآخذ 83

الف) منابع فارسی 83

ب) منابع خارجی 85

پیوست ها Error! Bookmark not defined.

چکیده انگلیسی Error! Bookmark not defined.


فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

 

جدول 1-1- عناوین دوره ها و رشته های برگزار شده در زندان مشکین شهر در سال 1391 9

جدول 3-1- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق 55

جدول 4-1- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب سن 58

جدول4-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 58

جدول 4-3- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع جرم 59

جدول 4-4- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال قبل از زندانی شدن 59

جدول 4-5- توزیع نسبی پاسخگویان نوع شغل قبل از زندانی شدن 60

جدول 4-6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اشتغال بعد از آزادی از زندان 60

جدول 4-7-  توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع شغل بعد از آزادی از زندان 60

جدول 4-8-  توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوع حرفه ای که در زندان آموزش دیده اند 61

جدول4-9- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نمره (درجه) کسب شده در مدرک فنی و حرفه ای 62

جدول4-10- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان مهارت 62

جدول4-11- توزيع پاسخگويان براساس پاسخ به سوالات مدت آموزش 64

جدول 4-12- توزيع پاسخگويان براساس پاسخ به سوالات کیفیت آموزش 66

جدول 4-14-نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی 69

جدول 4-15- آزمون تاثیر نوع حرفه بر اشتغال زندانیان 69

جدول 4-16- نتايج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین مدت آموزش در  بین دو گروه شاغل و بیکار 71

جدول 4-17- نتايج حاصل از آزمونt  جهت بررسی  تفاوت میانگین مهارت بین دو گروه شاغل و بیکار 72

جدول 4-18- نتايج حاصل از آزمون t  جهت بررسی تفاوت میانگین کیفیت آموزش بین دو گروه شاغل و بیکار 73

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما