digidtyle

پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی

پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی

پایان-نامه-ارزیابی-قابلیت-های-فناورانه-برای-تدوین-استراتژی-در-شرکت-هواپیمایی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی،آگاهی و شناخت سطح قابلیت تکنولوژیک بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها می باشد.

ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای اولویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند،بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آن‌ها را مشخص می سازد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی در شرکت‌های خدماتی می‎باشد. حال با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی قابلیت های فناورانه و مبحث تدوین استراتژی و همچنین اهمیت ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی ، در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی تکنولوژی های فعلی و شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت های فناورانه می‌پردازیم، در این راستا شرکت هواپیمایی خلیج فارس برای انجام پژوهش در نظر گرفته می‌شود.  در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف قابلیت های فناورانه ، تعداد 52 تکنولوژی شناسایی ‎شدند. اهمیت این شاخص‎ها از طریق توزیع 200 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 195 پرسشنامه مرجوع شد، داده‎های جمع‎آوری شده از طریق تکنیک تاپسیس فازی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخص ها اولویت بندی گردیدند.همچنین با استفاده از مدل پاندا سطوح قابلیت های فناورانه این شرکت با تعداد 36 شاخص عملکرد مورد ارزیابی واقع گردید و در نهایت شکاف بین سطح موجود و مطلوب قابلیت های فناورانه بررسی گردید.

کلید واژهها: قابلیت های فناورانه ، تکنیک تاپسیس فازی، استراتژی، شرکت هواپیمایی خلیج فارس.

 

فهرست مطالب

موضوع                                          صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق  .............................................................................................................. 2

مقدمه                                           2

1-1- بیان مسئله                                     3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع                                4

3-1- گزاره های تحقیق                                    6

  1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی                           6

  2-3-1- هدف های تحقیق                              6

4-1- روش کلی تحقیق                                  6

  1-4-1- جامعه تحقیق، نمونه گیری                           7

  2-4-1- روش گردآوری داده ها                               7

  3-4-1- روش تحلیل داده ها                              7

5-1- موانع و محدودیت های تحقیق                             8

6-1- خلاصه ای از پیشینه تحقیق مرتبط                             8

7-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق                           10

8-1- نقشه راه                                       12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  .........................................................................................  13

مقدمه                                           14

1-2- مفاهیم فناوری و تعاریف                                14

2-2- طبقه بندی تکنولوژی                                 17

3-2- مفهوم استراتژی                                     20

  1-3-2- تعریف جامع مدیریت استراتژیک                           21

  2-3-2- ماهیت و اهداف استراتژی ها                             22

4-2- استراتژی تکنولوژی                                  22

  1-4-2- استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه                        23

  2-4-2- استراتژی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی                    24

5-2- ارزیابی تکنولوژی                                   25

  1-5-2- انواع ارزیابی تکنولوژی                                28

  2-5-2- مقایسه رویکردهای اصلی ارزیابی تکنولوژی                    30

6-2- مفهوم ارزیابی توانمندی تکنولوژی                           32

  1-6-2- ارزیابی توانمندی تکنولوژی             

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما