digidtyle

پایان نامه بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

پایان نامه بررسی نقش هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

پایان-نامه-بررسی-نقش-هوش-معنوی-و-راهبردهای-یادگیری-خودتنظیمی-بر-عملکرد-تحصیلی-دانشجویان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

       نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح 001/.P< وجود دارد  و خرده مقیاس های هوش معنوی پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. و در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع با مقادیر بتای 41/.و42/. و مقادیر t، 15/6 و35/6 در سطح 001/.P< معنادار شدند و توانستند عملکرد تحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی از لحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده:.............................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه..........................................................................................................................................................................3

1-2. تعریف و بیان مسأله:....................................................................................................................................................6

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:................................................................................................................................10

1-4. اهداف پژوهش..........................................................................................................................................................11

1-4-1.هدف کلی :............................................................................................................................................................11

1-4-2.اهداف جزئی : .....................................................................................................................................................11

1-5. فرضیه های پژوهش:..................................................................................................................................................11

1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات:...................................................................................................................................12

1-6-1. تعاریف مفهومی.....................................................................................................................................12

1-6-2. تعاریف عملیاتی:....................................................................................................................................13

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................................15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :.............................................................................................................................15

2- 2-1  مفاهیم هوش :........................................................................................................................................15

2-2-1- 1 هوش :................................................................................................................................................15

2-2-1-2 تعریف هوش :.....................................................................................................................................16

2-2-1-3 انواع هوش :.........................................................................................................................................17

   2-2-1-3-1 هوش بدنی  (PQ) :....................................................................................................................18

   2-2-1-3-2  هوش عقلانی (IQ) :...................................................................................................................18

   2-2-1-3-3 هوش هیجانی (EQ) :..................................................................................................................18

   2-2-1-3-4 هوش معنوي (SQ):.....................................................................................................................19

2-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش :..................................................................................................................19

2-2-1-5 معنویت :..............................................................................................................................................20

           2-2-1-5-1 دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :..............................................................................23

              2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز :...........................................................................................................23

              2-2-1-5-1-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :......................................................................................23

              2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر :..........................................................................................................24

              2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست :.................................................................................................24

              2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم :............................................................................................................24

&nbs

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما