digidtyle

پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی

پایان-نامه-اثر-بخشی-گروه-درمانی-به-شیوه-شناختی-ـ-رفتاری-بر-کاهش-احساس-تنهایی-و-افزایش-خودکارآمدی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

     افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مسأله­ای چالش برانگیز در عرصه­ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بوده است روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروهی آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بودند که در نیمه ی دوم  سال 1393 به مراکز و کلینیک های درمانی و مشاوره ای شهر ماسال مراجعه کرده بودند. نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفری (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) بود که به طور داوطلبانه و به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خود کارآمد عمومی(GSE-10 و پرسشنامه احساس ­تنهایی(دهشیری، 1387) استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده گردید. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که روش درمانی شناختی- رفتاری به شیوه ی گروهی بر افرایش خودکارآمدی عمومی و نیز کاهش احساس تنهایی بیماران با افسردگی اساسی مؤثر است(05/0>P). با توجه به شيوع بالا و هزینه­های جانی و مالی اختلال افسردگی اساسی، اين یافته که درمان شناختی- رفتاری به شیوه­ی گروهی، موجب بهبودی افراد مبتلایان به افسردگی اساسی از طریق افزایش خودکارآمدی عمومی و کاهش احساس­تنهایی می­گردد، می­تواند مورد استفاده­ی درمانگران و مشاوران در این گروه از بیماران قرار گيرد.

 

واژه­های کلیدی: افسردگی اساسی، خودکارآمدی عمومی، احساس تنهایی

 

فهرست مطالب

چکیده پژوهش..................................................

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه........................................................ 2

بیان مسأله................................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.......................................... 6

اهداف پژوهش.................................................. 8

فرضیه های پژوهش.............................................. 9

متغیرهای پژوهش............................................... 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی...................................... 9

تعاریف مفهومی متغیرها........................................ 9

تعاریف عملیاتی متغیرها...................................... 10

فصل دوم (ادبیات و پیشینه ی پژوهش)

پیشگفتار.................................................... 13

اختلال افسردگی............................................... 13

تعریف افسردگی............................................... 18

انواع افسردگی............................................... 20

نظریه های افسردگی........................................... 25

جنسیت و افسردگی............................................. 32

تفاوت های فردی و افسردگی.................................... 34

تأثیر افسردگی بر ابعاد زندگی................................ 34

علائم افسردگی اساسی.......................................... 36

علل افسردگی................................................. 39

ویژگی ها و ابعاد تشخیصی اختلال افسردگی....................... 43

درمان افسردگی............................................... 43

روان درمانی................................................. 44

روان درمانی از دیدگاه های مختلف ............................ 47

دارو درمانی................................................. 48

شوک درمانی ................................................. 50

شناختی درمانی .............................................. 50

درمان شناختی- رفتاری ....................................... 51

فرایندهای درمان شناختی- رفتاری ............................. 56

راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری....................... 61

آموزش مثبت نگری............................................. 66

احساس تنهایی................................................ 67

سبب شناسی احساس تنهایی...................................... 70

احساس تنهایی در بیماری های نوروتیک.......................... 72

خودکارآمدی.................................................. 74

تأثیر خودکارآمدی بر سلامت ................................... 76

عوامل مرتبط با احساس کارآمدی................................ 78

پیشینه ی پژوهشی............................................. 79

پژوهش های انجام شده در داخل کشور............................ 79

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور......................... 82

فصل سوم (روش‌شناسی)

روش پژوهش................................................... 87

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری..................... 87

ابزارهای اندازه گیری........................................ 87

روش اجرای پژوهش............................................. 89

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها................................. 89

خلاصه­ی پروتکل درمانی......................................... 89

فصل چهارم (تجزیه و تحلی داده ها)

مقدمه....................................................... 94

یافته­های توصیفی و جمعیت شناختی.............................. 95

تحلیل یافته­های پژوهش....................................... 100

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

مقدمه...................................................... 109

بحث و نتیجه گیری........................................... 111

محدودیت ها................................................. 117

پیشنهادهای کاربردی......................................... 118

پیشنهادها پژوهشی........................................... 118

منابع فارسی................................................ 120

منابع انگلیسی.............................................. 124

پیوست ها................................................... 127

چکیده­ی انگلیسی............................................. 138

 

فهرست جداول

جدول شماره1-4: توزیع نمونه ها به تفکیک جنسیت.............. 95

جدول شماره2-4: فراوانی مربوط به سطح تحصیلات نمونه ها....... 95

جدول شماره3-4: شاخص های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه.... 96

جدول شماره4-4: فراوانی مربوط به وضعیت تأهل نمونه ها....... 97

جدول شماره5-4: شاخص های توصیفی مربوط به شغل............... 97

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما