digidtyle

پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی F.L.E در تغییر سبک فرزندپروری

پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی F.L.E در تغییر سبک فرزندپروری

پایان-نامه-بررسی-اثر-آموزش-زندگی-خانوادگی-f-l-e-در-تغییر-سبک-فرزندپروری

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 80 نفر ( 40 نفر گروه آزمایش و 40 نفر گروه کنترل ) به صورت تصادفی از بین مادران 258 دانش آموز سال اول این دبیرستان انتخاب شده اند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند . کلیه مادران قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل ( آموزش زندگی خانوادگی F.L.E ) برای گروه آزمایش پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل کردند . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داده است كه آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان مؤثر بوده و سبب افزایش استفاده از سبک فرزندپروری مقتدارانه و کاهش استفاده از دو سبک مستبدانه و سهل گیرانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه شده است .

کلید واژه ها: آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ، سبک فرزندپروری ، مادران ، نوجوانان .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده...........................................................................................................................     1

فصل اول:کلیـات..........................................................................................................     2

            1-مقدمه ......................................................................................................     3

            2-بیان مساله ...............................................................................................     4

            3-ضرورت و انجام پژوهش .......................................................................     6

            4-اهداف پژوهش .......................................................................................     8

            5-فرضیه های پژوهش ................................................................................     8

            6-متغییرهای پژوهش ..................................................................................     9

            7-تعاریف واژه ها .......................................................................................     9

فصل دوم : بررسی ادبیات پژوهش .............................................................................     12

            1-مقدمه ......................................................................................................     13

            2-خانواده ....................................................................................................    14

            3-نوجوانی ....................................................................................................   26

            4-خانواده و نوجوان .....................................................................................   29

            5-تاثیر روابط خانواده بر وضعیت روانی نوجوان .........................................   49

            6-شیوه های فرزندپروری ............................................................................   56

            7-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ....................................................   74

            7-1-آیا والدین به آموزش نیاز دارند ؟ ......................................................   74

            7-2-آموزش گروهی والدین ......................................................................   77

            7-3-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ...............................................   79      

            8-ادبیات پژوهشی .....................................................................................   92

            8-1-یافته های پژوهشی داخلی ................................................................   92

            8-2-یافته های پژوهشی خارجی .............................................................   93

فصل سوم : روش اجرای پژوهش .............................................................................  104

            1-مقدمه .....................................................................................................  105

            2-روش پژوهش ........................................................................................  105

            3-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ...................................  105

            4-ابزار اندازه گیری ....................................................................................  106

            5-روش گردآوری داده ها ..........................................................................  106

            6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................  107

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ......................................................................  108

            مقدمه .........................................................................................................  109

            یافته های استنباطی .....

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما