digidtyle

پایان نامه بررسی نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای معتاد به مواد مخدر و معمولی

پایان نامه بررسی نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای معتاد به مواد مخدر و معمولی

پایان-نامه-بررسی-نظام-ارزش‌ها-در-خانواده‌های-دارای-معتاد-به-مواد-مخدر-و-معمولی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس بود. از بین جامعه آماری ذکر شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150خانواده (75 خانواده دارای عضو معتاد و 75 خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارزش های شوارتز بود. داده‌هاي پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشند: بین ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت معناداری وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین هم‌نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .111 0 α=). بین لذت‌گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .003 0 α=). بین موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). بین خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .002 0 α=). بین جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح  معني دار .001 0 α=). به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام ارزش های مورد مطالعه مقدار میانگین زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.

 

کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                   2  

1-2- بیان مساله                              3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                      6

1-4- اهداف تحقیق                                8

1-4-1- هدف کلی                               8

1-4-2- اهداف جزئی                            8

1-5- سوالات تحقیق                             9

1-6- فرضیه های تحقیق                            10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها                    11

1-7-1 تعاریف مفهومی                             11

1-7-2- تعاریف عملیاتی                           12

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه                                   15

2-2- پیشینه ی نظری                              15

2-2-1-  ارزش ها                              15

2-2-1-1- دیدگاه پارسونز                             16

2-2-1-2- ماهیت ارزش ها                           21

2-2-1-3- چارچوب کلی بررسی ارزش ها                29

2-2-1-4- شرایط تحقیق ارزش ها                     32

2-2-1-5- منابع ارزش ها                              34

2-2-1-6- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی            35

2-2-1-7- نظام های ارزشی                          36

2-2-1-8-    پیشینه ی ارزشها                          37

2-2-1-9- پیامدهای ارزش ها                        38

2-2-2- خانواده                               39

2-2-2-1- ابعاد کارکرد خانواده                       40

2-2-2-2- نظریات مربوط به خانواده                    43

2-2-3- اعتیاد                                46

2-2-3-1- جامعه شناسی مصرف مواد مخد

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما