digidtyle

پایان نامه بررسی بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

پایان نامه بررسی بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان

پایان-نامه-بررسی-بهزیستی-ذهنی-با-عملکرد-شغلی-و-کیفیت-زندگی-کارکنان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی در سال تحصیلی 1392-1391 اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. هم‌چنین به دلیل این‌که در این پژوهش به پیش بینی و سهم هر یک از عوامل و متغیرها پرداخته می شود، لذا همبستگی از نوع پیش بینی می باشد. از سوی دیگر روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان بندر شهیدرجایی شهر بندرعباس می باشد.  حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش نامه‌های زیر استفاده شد: پرسشنامه های شادمانی ذهنی PANAS، پرسشنامه عملکرد شغلی(ارزیابی سرپرست) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: مولفه عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی، تقريباً 5.2% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نماید، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني، تقريباً 1.9% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين می نمايد، مؤلفه عاطفه مثبت بهزيستي ذهني تقريباً 5.9% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه عاطفه منفي بهزيستي ذهني تقريباً 2.5% از واريانس عملکرد شغلي را تبيين می نمايد، مولفه های بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و منفی) بطور همزمان مي توانند روي‌هم‌رفته تقريباً 6.1% از واريانس کيفيت زندگي را تبيين نمايند و مولفه‌های بهزیستی ذهنی (عاطفه منفی و عاطفه مثبت) به طور همزمان مي توانند روي هم رفته تقريباً 7% از واريانس عملکرد شغلی را تبيين نمايند.

کلیدواژه ها: بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                           2

1-2- بیان مسأله                                          3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                 4

1-4- اهداف تحقیق                                     6

1-4-1- هدف کلی                                       6

1-4-2- اهداف جزئی                                    6

1-5- سؤالات تحقیق                                     7

1-6- فرضیه های تحقیق                                     7

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی                                 8

1-7-1- تعاریف مفهومی                                 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی                                8

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه                                           11

2-2- پیشینه‌ی نظری                                    12

2-2-1- بهزیستی ذهنی                                      12

2-2-2- عملکرد شغلی                                       24

2-2-3- کیفیت زندگی                                       39

2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی                   47

2-3- پیشینه‌ی پژوهشی                                      49

2-3-1- پیشینه‌ی خارجی                                 49

2-3-2- پیشینه‌ی داخلی                                     55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                           59

3-2- روش تحقیق                                       59

3-3- جامعه آماری                                     59

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه                              59

3-5- ابزارهای گردآوری داده ها                                59

3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS                      60

3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)                     60

3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی                  61

3-6- روش تحلیل داده ها                                   61

3-7- روش اجرای پژوهش                                 62

فصل چهارم: تحلیل نتایج

4-1- مقدمه   

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما