digidtyle

پایان نامه بررسی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

پایان نامه بررسی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

پایان-نامه-بررسی-جهت-گیری-مذهبی-با-تعارضات-زناشویی-و-الگوهای-ارتباطی-در-بین-زوجین

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. روش جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بين جهت گيري مذهبي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه‌های جهت گيري مذهبي مي توانند روي هم رفته تقریباً 32.6% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند. بين جهت گيري مذهبي با الگوهاي ارتباطي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  جهت گيري مذهبي مي‌توانند روي هم رفته تقریباً 31.1% از واريانس الگوهاي ارتباطي را تبيين نمايند. بين الگوهاي ارتباطي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های  الگوهاي ارتباطي، مي توانند روي هم رفته تقریباً 50.1% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند.

 

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده                                                           1

فصل اول طرح تحقیق                                                                             

1-1- مقدمه                                   3

1-2- بيان مسأله                              5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق                        8

1-4- اهداف تحقيق                                9

1-4-1- هدف کلی                                       9

1-4-2- اهداف جزیی                                    9

1-4-2- اهداف جزیی                                    9

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق                             9

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات                         9

1-6-1- تعاریف مفهومی                                 9

1-6-2- تعاریف عملیاتی                                10

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه                                   12

2-2- پیشینه نظری                                13

2-2-1- جهت‌گیری مذهبی                                 13

2-2-2- تعارضات زناشویی                               23

2-2-3- الگوهای ارتباطی                               32

2-3- پیشینه پژوهشی                              42

2-3-1- پیشینه داخلی                                      42

2-3-2- پژوهش های خارجی                               46

فصل سوم روش تحقیق                           52

3-1- مقدمه                                   53

3-2- روش تحقيق                               53

3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق           53

3-4- روش جمع آوري اطلاعات                        54

3-5- ابزار تحقيق                                54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                   56

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                  58

4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی                            59

4-3- آمار استنباطی                                   &nbs

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما