digidtyle

پایان نامه اثربخشی معنا درماني گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی

پایان نامه اثربخشی معنا درماني گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی

پایان-نامه-اثربخشی-معنا-درماني-گروهی-بر-کیفیت-زندگی-و-تغییرسبک-دلبستگی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترين  و پر مخاطره آميزترين عمر آدمي بوده  كه اساس شخصيت  روحی معنوي  انسان ها در اين مرحله پايه ريزي مي گردد و چنانچه سالمندان در اين مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگيرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی  نا ایمن  سالمندان شهر رشت می باشد. در مطالعه  آزمایشی  حاضر که از نوع پیش آـزمون – پس آزمون است و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه 200نفر) 100زن و100مرد) بود و جامعه پژوهشی کلیه سالمندان  مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت بودند .که از میان سالمندانی که در سال 1391-1392در آسایشگاه سالمندان شهر رشت عضویت دارند انتخاب شدند  وبر روی آنها  روش معنا درمانی گروهی کار شد و پرشسنامه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن گرفته شد.نتایج تجزیه وتحلیل دادها وجود اثربخشی معنا درمانی گروهی بین کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن سالمندان را با استفاده از همبستگی کنونی مورد تائید قرار دادند .همچنین وجود اثربخشی زیر را مورد تائید قرار داد.بین  مقیاس معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.وهمچنین بین معنا درمانی گروهی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن رابطه وجود دارد.در  طرح این پژوهش از پیش آزمون –پس آزمون باگروه کنترل است که بصورت داوطلبانه انتخاب وبصورت تصادفی جایگزین می شود ،بهترین روش تجزیه تحلیل دادها ی استخراج شده این تحقیق  از تحلیل کو واریانس  چند متغیره انکوا از طریق spssانجام شده است براي اين پژوهش با توجه به نمرات پيش و پس آزمون بدست آمده از دو گروه آزمايش و كنترل در بين سالمندان شهر رشت(با سطح اطمينان 95/0 )درصد،  داراي اختلاف معني دار آماري بوده  است و در دو فرضیه فرض H0رد وفرض H1تایید شده است

بحث ونتیجه گیری:مطالعه نشان داد که  معنا درمانی گروهی بنظر می رسد  بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن تاثیر گذار است .

کلید واژها:  معنادرمانی گروهی- کیفیت زندگی- سبک دلبستگی ناایمن- سالمندان                                                            

 

فهرصت مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده فارسی…............................................................................................................1

 

(فصل اول(كليات طرح پژوهش

مقدمه….…..……….....................................................................................................3

بیان مساله.......................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت پژوهش .................................................................................................7

اهداف پژوهش...............................................................................................................9

سؤالات پژوهش............................................................................................................. 9

فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................9

تعریف نظری و عملياتي کیفیت زندگی....................................................................................9

تعریف  نظري وعملیاتی  دلبستگی ........................................................................................10

تعريف نظري و عملياتي معنا درماني......................................................................................10

تعریف نظری و عملیاتی سالمندی.........................................................................................11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه بر نظريه معنا درماني..................................................................................................13

 

 

عنوان

اصول معنا درماني.. ........................................................................................................14

نظريه معنا درماني فرانكل..................................................................................................14

پيشنهاد هاي براي جستجوي معنا .......................................................................................15

روان نژندي انديشه زاد  ....................................................................................................19

گروه درماني وجود گرا .....................................................................................................20

ارزش زندگي  ..............................................................................................................21

معنا خواهي در ديدگاه فرانكل ............................................................................................21

نا اميدي وجودي ............................................................................................................23

حفظ خلا ء وجودي  .......................................................................................................23

انسان در جستجوي معناي غايي ..........................................................................................24

مفهوم مرگ در نظريه فرانكل...............................................................................................25

علت شناسي در نظريه فرانكل.............................................................................................26

مثلث روان نژندي ...........................................................................................................26

خود شكوفايي در معنا درماني  ............................................................................................27

اثر بخشي......................................................................................................................28

روان درماني در نظريه فرانکل................................................................................................28

مداخلات درماني و تكنيك  در نظريه فرانكل.............................................................................30

روشهای افزايش آگاهي وجودي............................................................................................31

آموزش اهميت قبول مسئوليت براي معنا...................................................................................32

پرسش از مراجعان در باره معنا..............................................................................................32

گسترش افق هاي فكري در حوزه ي منابع معنا...........................................................................32

توضيح دادن  .................................................................................................................33

ضرب المثل هاي پيشنهادي  ................................................................................................33

استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطي............................................................................33

به كار گيري تشبيهات  ........................................................................................................34

استخراج معنا از طريق نم........................................................................................................34

پيشنهاد معنا  ....................................................................................................................35

تجزيه و تحليل رويا....................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما