digidtyle

پایان نامه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

پایان نامه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد

پایان-نامه-ویژگی‌های-شخصیت-و-عملکرد-تحصیلی-در-دانشجویان-تحت-حمایت-کمیته-امداد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مقدمه: اين مطالعه با هدف مقایسه بين ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصيلي دانشجويان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر دانشجو (92 مددجو و 97 عادی) با روش نمونه‌گيري تصادفي از جامعه مورد نظرانتخاب گردیده و جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نئو (فرم بلند) و پرسشنامه دموگرافیک صورت گرفت و از معدل نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحليل آماري داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پیرسون، رگرسیون گام به گام، T تست گروه‌های مستقل و ترسیم نیمرخ‌ها انجام گردید. یافته‌های پژوهش: نتايج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشانگر عدم ارتباط واضح و مستقيمي بين 5 مقیاس و 30 خرده مقیاس شخصيتي نئو با عملكرد تحصيلي دانشجويان مددجو و عادی می‌باشد و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (05/0P<) بیانگر نبود تفاوت معنی دار بین عملکرد تحصیلی دو گروه می‌باشد. علاوه برآن مشخص گردید دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوتی با هم نداشته و بین جنسیت وعملکرد تحصیلی ارتیاط معنی دار وجود ندارد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار در دو مقیاس نئو (A و C) می‌توان گفت به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد، اما با توجه به نیمرخ‌های شخصیتی ترسیم شده نمی‌توان گفت که مددجویان از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند. بحث و نتیجه گیری: اين نتایج مي‌تواند بیان كننده اين باشد كه اصولاً ارتباط مستقيمي بين ویژگی شخصيتي دانشجویان (مددجو وعادی) و عملكرد تحصيلي آنان وجود ندارد يا حداقل مي‌توان گفت ویژگی شخصيتي تنها عامل مداخله گر در عملكرد فرد نبوده و عوامل مختلف ديگري نيز وجود دارد كه بر عملكرد تحصيلي فرد مؤثر واقع مي‌شود.

کلیدواژه ها: آزمون نئو، دانشجو، نیمرخ شخصیتی، عملکرد تحصیلی، ويژگي‌‌هاي شخصيتي

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- هدف کلی. 8

1-4-2- اهداف فرعی. 8

1-4-3- اهدف كاربردي. 8

1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق. 8

1-6- تعاريف‌ اصطلاحات و مفاهيم. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی. 20

2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت. 27

2-4- عوامل پنجگانه. 28

2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان). 28

2-4-2- عامل برون گرایی. 29

2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی). 29

2-4-4- عامل توافق پذیری. 30

2-4-5- با وجدان بودن. 31

2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی. 33

2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی:. 33

2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی. 33

2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی. 33

2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی. 33

2-6- پیشینه تحقیق. 34

فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقيق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقيق. 45

3-3- ابزار گردآوري داده ها. 45

3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته. 45

3-3-2- پرسشنامة شخصيتي تجديدنظر شدة نئو. 46

3-3-2-1- در ایران. 47

3-3-2-2- در خارج از کشور. 48

3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R. 49

3-4-1- نحوه تكميل پاسخنامه ها. 57

3-5- طرح تحقيق. 57

3-5-1- متغيرها. 57

3-6- روش گردآورى اطلاعات. 58

3-7- ابزار اندازه‏گيرى. 59

3-8- روش اجراء. 59

3-8-1- اجراء مقدماتى. 59

3-8-2- روش نمونه گيري. 59

3-8-3- مرحله نهائی. 60

3-9- روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده ها. 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل یافته‌های تحقیق. 62

4-2- بخش اول: آمار توصیفی. 62

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها. 74

4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش. 74

4-3-1-1- فرضیه اول. 74

4-3-1-2- فرضیه دوم. 75

4-3-1-3- فرضیه سوم. 76

4-3-1-4- فرضیه چهارم. 77

4-3-1-5- فرضیه پنجم. 80

4-3-1-6- فرضیه ششم. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 84

5-2- نتیجه گیری. 88

5-3- محدویت‌های پژوهش. 89

5-4- پیشنهادها. 89

5-5- راهکارها. 89

5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی. 90

منابع. 91

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                        صفحه

جدول 2-1- نمرات بالا و پایین عامل‌های پنج گانه شخصیت. 32

جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 62

جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت. 63

جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی. 63

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 65

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 66

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 67

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 69

جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش. 74

جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان. 74

جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق. 75

جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N).. 75

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش.. 76

جدول 4-16- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر گام به گام. 77

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو. 78

جدول 4-18-  نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی. 79

جدول 4-19-  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش. 80

جدول 4-20- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان مدد جو و عادی در مقیاس (N).. 80

جدول 4-21-  مقایسه تفاوت از میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش.. 81

جدول 4-22-. 82

 

 

فهرست نمودارها

عنوان............................................... صفحه

نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com). 56

نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 63

نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت. 63

نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی. 64

نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها   64

نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها. 64

نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما