digidtyle

پایان نامه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد اختلال هویت جنسی و بهنجار

پایان نامه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد اختلال هویت جنسی و بهنجار

پایان-نامه-سبک-های-والدینی-کیفیت-زندگی-و-ابعاد-شخصیت-سرشت-ومنش-در-افراد-اختلال-هویت-جنسی-و-بهنجار

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

کیده                                                                                                                              

       هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

      ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.

    نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و  در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.

 

کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی

 

فهرست مطالب

عنوان.............................................. صفحه

چکیده.................................................. 1

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه.................................................. 3

بیان مسئله............................................. 4

اهمیت و ضرروت پژوهش.................................... 8

هدف  پژوهش............................................. 9

هدف کلی................................................ 9

فرضیه های پژوهش........................................ 9

فرضیه های اصلی ........................................ 9

 فرضیه های فرعی........................................ 9

تعریف نظری و عملیاتی تحقیق............................ 10

تعریف نظری شیوه های فرزند پروری....................... 10

تعریف نظری کیفیت زندگی................................ 10

تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش..................... 10

تعریف نظری نوجویی..................................... 10

تعریف نظری آسیب پرهیزی................................ 10

تعریف نظری پاداش وابستگی.............................. 10

تعریف نظری پشتکار..................................... 10

تعریف نظری خودراهبردی................................. 10

تعریف نظری همکاری..................................... 11

تعریف نظری خود-فراروی................................. 11

تعریف نظری اختلال هویت جنسی............................ 11

تعریف عملیاتی سبک والدینی............................. 11

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی............................. 11

تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش................... 12

تعریف عملیاتی نوجویی.................................. 12

تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی............................. 12

تعریف عملیاتی پاداش وابستگی........................... 12

تعریف عملیاتی پشتکار.................................. 12

 تعریف عملیاتی خود راهبردی............................ 12

تعریف عملیاتی همکاری.................................. 12

تعریف عملیاتی خود-فراروی.............................. 12

تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی......................... 12

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری شیوه فرزند پروری........................... 15

 مبانی نظری کیفیت زندگی............................... 26

مبانی نظری شخصیت...................................... 42

مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی .....................................................................................................68

پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................82

اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ....................................................................................................82

اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی........................................................................................................... ..4 8

اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی.................................................................................................85

فصل سوم روش اجرای پژوهش

طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................90

جامعه آماری.....................................................................................................................................................90

نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری...............................................................................................................90

ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها..........................................................................................................91

اختلال هویت جنسی.........................................................................................................................................91

سبک های والدینی.............................................................................................................................................91

ابعاد شخصیت سرشت و منش..........................................................................................................................95

روش آماری تحلیل داده ها................................................................................................................................97

ملاحظات اخلاقی پژوهش.................................................................................................................................97

 

 

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما