digidtyle

پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران هیأتهای ورزشی

پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران هیأتهای ورزشی

پایان-نامه-رابطه-ویژگی-های-شخصیتی-و-مدیریت-تعارض-مدیران-هیأتهای-ورزشی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت­های ورزشی استان فارس بود (92=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط كاستا و مك كري (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991) بود. ضريب پايايي عوامل پنج گانه ويژگي هاي شخصيتي با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 69/0 نوسان داشت و ضريب  پايايي سه راهبرد مديريت تعارض با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 75/0 نوسان داشت. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری 05/0p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی­دار و با راهبرد راه­ حل­گرایی رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه­حل­گرایی رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنی­دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی­دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ­ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمان­های مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.

کلید واژه ها: ویژگی­های شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده......................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه.................................... ....3

1-2. بیان مساله............................... ...6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق...................... ...9

1-4. اهداف تحقیق.............................. 10

1-4-1. هدف کلی.............................. 10

1-4-2. اهداف ویژه........................... 10

1-5. فرضیه ها................................. 10

1-6. پیش فرض های تحقیق........................ 11

1-7. محدودیتهای تحقیق......................... 11

1-8. تعاریف مفهومي و عملياتي متغير‌ها.......... 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه.................................... 17

2-2. تعارض.................................... 17

2-3. مدیریت تعارض ............................ 19

2-4. نگرش ها نسبت به تعارض.................... 20

2-5. تعارض از دیدگاه مکاتب.................... 21

2-6. منابع تعارض.............................. 24

2-7. انواع تعارض سازمانی...................... 25

2-8. فرآیند تعارض............................. 28

2-9. آثار و پیامدهای تعارض.................... 29

2-10. سبك­ها و راهبرد­هاي مديريت تعارض.......... 34

2-11. مدل­هاي مختلف رويارويي با تعارض.......... 35

2-12. راهبرد­هاي مهم و اساسي مديران براي مقابله با تعارض   36

2-13. اثر بخشي سبك­هاي مديريت تعارض............ 41

2-14. شخصيت................................... 44

2-15. نظريه­هاي شخصيت.......................... 45

2-16. نظریه شخصیتی پنج بزرگ................... 49

2-17. ويژگي شخصيتي مديران..................... 57

2-18. شخصيت و كار............................. 57

2-19. تحقيقات انجام شده در داخل كشور.......... 59

2-20. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور....... 66

2-21. جمع بندي................................ 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه.................................... 73

3-2. روش تحقیق................................ 73

3-3. جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري...... 73

3-4. متغير­هاي تحقيق........................... 74

3-5. روش جمع آوري اطلاعات و داده­ها............. 74

3-6. ابزارهاي پژوهش........................... 74

     3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI    74

     3-6-2. پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض    77

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها................. 78

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. مقدمه.................................... 81

4-2. يافته­هاي مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي.. 81

4-3. يافته­هاي مربوط به آزمون فرضيه­هاي تحقیق... 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه.................................... 97

5-2. خلاصه تحقیق............................... 97

5-3. بحث و نتیجه گیری......................... 98

5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق.................. 107

5-5. پیشنهادات به پژوهشگران آینده............. 108

منابع و مأخذ

منابع فارسی................................... 110

منابع انگلیسی................................. 115

 

پیوست......................................... 120

      چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................126 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

1-2. فرآیند تعارض............................. 29

2-2. شيوه­هاي مديريت تعارض و موقعيت و شرايط آن. 42

3-2. حیطه­ها و وجوه NEO

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما