digidtyle

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران

پایان-نامه-رابطه-هوش-هیجانی-و-باورهای-غیر-منطقی-با-سلامت-روان-دبیران

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

   هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.

   روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و توسط پرسشنامه­های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه­های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

    یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.

کلیدواژه­ها: باور های غیر منطقی،  هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان

 

عنوان                                       شماره صفحه                                                                             

 

چکیده .......................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات

-1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

-2-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.

-3-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….12

-4-1اهداف تحقیق....................................................................................................................................14

  -5-1فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………15

 1-6-1- هوش هیجانی.............................................................................................................................15

2-6-1   -  باور غیر منطقی …………………………………………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.

3-6-1   - سلامت روان …………………………………………………………………………………………………………….Error! Bookmark not defined.

فصل دوم پيشينه پژوهش

-1-2مقدمه: Error! Bookmark not defined.

-2-2سلامت روان و تعریف آن 21

-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26

-4-2 اصول بهداشت روانی 30

-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان Error! Bookmark not defined.

-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان 38

-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان 39

 

-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی....................................................................................................................................40

- نظریه زیگموند فروید ............................................................................................................................40

- نظریه الفرد ادلر......................................................................................................................................41

- نظریه یونگ ......................................................................................................................................42

- نظریه سالیوان ................................................................................................................................................43

- نظریه راجرز .........................................................................................................................................45

- نظریه الیس ..........................................................................................................................................46

9-2 - نظریه مبتنی بر شناخت درمانی .....................................................................................................48

- نظریه گلاس ............................................................................................................................................49

- نظریه اسکینر ..................................................................................................................................50

- نظریه مازلو .............................................................................................................................................51

- نظریه فروم ..........................................................................................................................................52

- نظریه موری .....................................................................................................................................53

- نظریه اریکسون ................................................................................................................................54

- نظریه الیس ..............................................................................................................................................54

 - 2-10باورهای غیرمنطقی .....................................................................................................56

1-10-2 - تعریف باور و باورهای غیرمنطقی.................................................................................................60

2-10-2-- انواع باورهای غیرمنطقی ............................................................................................................................61

3-10-2-- خصوصیات باورهای منطقی ..............................................................................................64

4-10-2 - طبقه بندی باور غیرمنطقی ........................................................................................65

1--11-2 هیجان و اجزای آن  ............................................................................................71

2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن ..................................................................74

3-11-2- هوش هیجانی و ریشه­های تاریخی ان .......................................................................74

4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی ....................................................................81

5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی ........................................................................................82

- هوش هیجانی و مفهوم روح زمان .................................................................................................82

- هوش هیجانی و مفهوم شخصیت .............................................................................................85

- هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی .................................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما