digidtyle

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

پیش-بینی-عملکرد-شغلی-کارکنان-بر-اساس-توانمند-سازی--رفتار-شهروندی-سازمانی-و-سرمایه-های-روانشناختی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران میانی شرکت مخابرات در سال 1393 تعداد 109 نفر آزمودنی(66 مرد و 43 زن) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و نمونه با استفاده از پرسشنامه‌های 16 سوالی عملکردشغلی هرسی و گلداسمیت، 19 سوالی توانمندسازی اسپریتزر، 15 سوالی رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی و 24 سوالی سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندار و ضریب همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA)) و توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیرهای توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی (0001/0=P) و سرمایه‌های روان‌شناختی(001/0=P) قادر به پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان می‌باشند. همچنین مشخص گردید که بین عملکرد شغلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد که با تقویت توانمندی‌ها، رفتارهای فرانقش و سرمایه‌های روان‌شناختی کارکنان می‌توان عملکرد شغلی آنان را ارتقاء داد. نتایج نیز نشان داد که مدل مورد نظر قابلیت تعمیم به جامعه را دارد.

واژه‌های کلیدی : عملکرد شغلی، توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه‌های روان‌شناختی، رفتارهای فرانقش

 

فهرست مطالب

 

چکیده

1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

ردیف

عنوان

صفحه

1

مقدمه

3

1-1

بیان مساله

7

2-1

اهمیت و موضوع پژوهش

19

3-1

اهداف پژوهش

23

4-1

تعریف متغیرها

24

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

 

2

مقدمه

29

1-2

مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی

29

2-2

مبانی نظری مربوط به متغیر توانمند سازی

58

3-2

مبانی نظری مربوط به متغیر رفتار شهروندی سازمانی

77

4-2

مبانی نظری مربوط به متغیر سرمایه های روان شناختی

109

5-2

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور

118

1-5-2

پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی

118

2-5-2

پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

127

3-5-2

پیشینه های مربوط به رابطۀ عملکرد شغلی و سرمایه های روان شناختی

130

6-2

فرضیه های پژوهش

133

7-2

جمع بندی

134

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

3

مقدمه

136

1-3

طرح کلی پژوهش

136

2-3

جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری

136

3-3

اطلاعات جمعیت شناختی

136

4-3

ابزار پژوهش

137

1-4-3

پرسشنامه عملکرد شغلی

137

2-4-3

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان

139

3-4-3

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

140

4-4-3

پرسشنامه سرمایه‌های روانشناختی

141

5-3

روش اجرا

142

6-3

ملاحظات اخلاقی

143

7-3

روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

143

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

1-4

مقدمه

145

2-4

یافته های توصیفی

145

3-4

یافته های استنباطی

150

1-3-4

فرضیه 1 : مولفه های توانمند سازی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را

پیش بینی می کند

150

2-3-4

فرضیه  2 :مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند

151

3-3-4

فرضیه  3 : مولفه های سرمایه های روان شناختی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند

154

4-3-4

فرضیه 4 :بین عملکرد شغلی مدیران زن و مرد شرکت مخابرات، تفاوت معنی دار وجود دارد

155

4-4

خلاصه فصل

157

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

5

مقدمه

159

1-5

خلاصه پژوهش

159

2-5

فرضیه های پژوهش

160

3-5

بررسی و تبیین نتایج فرضیه‌های پژوهش

161

1-3-5

فرضیه 1 : مولفه های توانمند سازی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را

پیش بینی می کند

161

2-3-5

فرضیه  2 :مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند

167

3-3-5

فرضیه  3 : مولفه های سرمایه های روان شناختی ، عملکرد شغلی مدیران شرکت مخابرات را پیش بینی می کند

174

4-3-5

فرضیه  4 : بین عملکرد شغلی مدیران زن و مرد شرکت مخابرات ، تفاوت معنی دار وجود دارد

182

4-5

نتیجه گیری

188

5-5

محدودیت‌ها و موانع پژوهش

190

6-5

پیشنهادها

190

1-6-5

پیشنهادهای پژوهشی

190

2-6-5

پیشنهادهای کاربردی

191

 

پیوست ها

194

 

پرسشنامه عملکرد شغلی )هرسی و گلداسمیت(

195

 

پرسشنامه توانمند سازی

196

 

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

197

 

پرسشنامه سرمایه های روان شناختی

198

 

فهرست منابع

 

 

فهرست منابع فارسی

200

 

فهرست منابع انگلیسی

211

 

چکیده انگلیسی

218

 

فهرست جداول

ردیف

عنوان

صفحه

1-3

اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت

137

2-3

اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت و وضعیت تأهل

137

3-3

اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنیها به تفکیک جنسیت و تحصیلات

137

1-4

مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیر عملکرد شغلی ، متغیرهای توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه های روان شناختی و خرده مقیاسهای آنها جهت کل آزمودنی ها

146

2-4

مقادیر جمع نمرات ، میانگین ، انحراف استاندارد ، حداقل و حداکثر متغیر عملکرد شغلی ، متغیرهای توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی ، سرمایه های روان شناختی و خرده مقیاسهای آنها جهت آزمودنی ها به تفکیک جنسیت

147

3-4

نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

149

4-4

آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان مولفه های توانمند سازی

150

5-4

تحلیل واریانس نمره های رفتار شهروندی سازمانی

152

6-4

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما